SITPChem Oddział Puławy

logo-sitpchemStowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze nauko-technicznym, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie inżynierów i techników związanych zawodowo z przemysłem chemicznym lub naukami chemicznymi, działającą na rzecz użyteczności społecznej.

W Polsce Stowarzyszenie to działa od 1927 r. Nosiło wówczas nazwę Związek Inżynierów Chemików Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj więcej: SITPChem Oddział Puławy

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

LOGO GRUPA AZOTY PulawyGrupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. jest największą grupą kapitałową wchodzącą w skład Grupy Azoty. Puławska spółka to największy dostawca nawozów azotowych dla polskiego rolnictwa i drugi w Unii Europejskiej gracz na rynku nawozów: mocznika granulowanego (PULREA), saletry amonowej (PULAN), siarczanu amonu (PULSAR) i roztworu saletrzano-mocznikowego RSM. Ponadto to jedyny w Polsce i trzeci w Europie producent melaminy, znajdującej zastosowanie w przemyśle meblarskim i budowlanym oraz znaczący producent kaprolaktamu. Puławy są także jedynym w Polsce producentem nadtlenku wodoru. Systematycznie zwiększają sprzedaż i potencjał wytwórczy w obszarze RedNOx®, tj. linii produktowej oferowanej do redukcji emisji szkodliwych substancji. Blisko 40% przychodów Grupa Azoty Puławy osiąga z działalności eksportowej, lokując swoje produkty na najbardziej wymagających rynkach świata (głównie Europa Zachodnia, Daleki Wschód, Ameryka Południowa). Od 2005 roku Spółka notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Politechnika Łódzka

logo-p-lodzkaWydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej powstał (1992 r.) z Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesowej, działającego na prawach wydziału od 1970 r. Pierwsi absolwenci obecnego wydziału uzyskali dyplomy inżyniera w 1974 r.

Kierunki kształcenia: inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria bezpieczeństwa pracy.

Studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesów przemysłowych, bezpieczeństwa i higieny pracy

Obecnie w ramach wydziału działają katedry:

 

 • Aparatury Procesowej
 • Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy
 • Inżynierii Bioprocesowej
 • Inżynierii Chemicznej
 • Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych
 • Systemów Inżynierii Środowiska
 • Termodynamiki Procesowej

Zagadnienia związane z granulacją są domeną przede wszystkim Katedry Aparatury Procesowej. Obejmują, głównie badania granulacji przesypowej proszków w granulatorach bębnowych i talerzowych (mechanizmy procesu, kinematyka złoża, kinetyka procesu, właściwości otrzymanych granulatów) oraz klasyfikacji ziarnowej materiałów ziarnistych.

Instytut Nowych Syntez Chemicznych

logo-insInstytut Nowych Syntez Chemicznych (do czerwca 2014 r.: Instytut Nawozów Sztucznych) jest instytutem badawczym o wieloletnich tradycjach, znanej renomie i rozpoznawalnej marce.

Działalność Instytutu nastawiona jest przede wszystkim na potrzeby przemysłu chemicznego, głównie nawozowego i nieorganicznego. Profil działalności obejmuje badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych i biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów inżynierii chemicznej, w zakresie syntezy i technologii nieorganicznej oraz organicznej, biotechnologii, katalizy stosowanej oraz katalizatorów i sorbentów, ochrony środowiska. Atutem Instytutu jest umiejętność prowadzenia badań w skali półtechnicznej oraz bezpośrednio na instalacjach przemysłowych. Efektem prac są nowe technologie oraz metody doskonalenia istniejących procesów i produktów.

Jednym z ważnych obszarów badawczych INS jest operacja granulacji, zwłaszcza nawozów i produktów nieorganicznych. Po uruchomieniu Centrum Badawczego Nawozów, INS zyskał dodatkowe możliwości prowadzenia pogłębionych badań nad procesami wytwarzania nawozów. Wyniki tych badań będzie można przenieść bezpośrednio do skali przemysłowej – dotyczy to zarówno nowych technologii, jak i doskonalenia procesów istniejących. Wyposażenie Centrum w nowoczesne instalacje badawcze i aparaturę laboratoryjną, przewiduje m. in. dokładne badania technik granulacji – od podstaw procesu, jego mechanizmu i kinetyki w warunkach zbliżonych do panujących w przemyśle, poprzez śledzenie właściwości granulatów w zależności od parametrów i różnych sposobów granulacji, aż po praktyczne rozwiązania konkretnych przypadków.

Czytaj więcej: Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN

logo panInżynieria chemiczna i procesowa związana jest z procesami przetwarzania, w których następuje zmiana składu chemicznego, masy bądź energii. Obszar działania obejmuje zagadnienia wymiany pędu, ciepła i masy w tym: mieszanie, reologię i przepływy wielofazowe, reaktory chemiczne i biochemiczne, rozdzielanie mieszanin jednorodnych i niejednorodnych oraz projektowanie procesów i systemów produkcyjnych w tym budowy aparatury, oceny ryzyka, optymalizacji i sterowania procesami.
Komitet został powołany w 1972 r.

Czytaj więcej: Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN

PROZAP

prozap-logo-grupa-pulawy-100PROZAP to wielobranżowe, specjalistyczne biuro projektowe, już niemal czterdzieści pięć lat czynnie uczestniczące w rozwoju polskiego przemysłu chemicznego. Dzięki nieustannemu podnoszeniu kwalifikacji, korzystaniu z najnowszych osiągnięć techniki i odważnej strategii rozwoju, działalność spółki jest równie intensywna w kraju, co daleko poza jego granicami.

PROZAP posiada udokumentowane doświadczenie w projektowaniu nowych i modernizacji istniejących instalacji przemysłowych do produkcji nawozów i innych chemikaliów, np. amoniaku, mocznika, AdBlue, saletry amonowej, siarczanu amonu, kwasu siarkowego i azotowego, melaminy, kaprolaktamu, TDI, i innych. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach technicznych umożliwiających ograniczenie emisji pyłów i amoniaku z wytwórni nawozów, SO2 ze spalin elektrociepłowni (nowatorska metoda mokra amoniakalna), czy NOx z wytwórni kwasu azotowego.

PROZAP oferuje pełen zakres usług: od koncepcji, przez studia wykonalności, transfer technologii, aż do projektowania, organizacji dostaw, rozruchu instalacji, odbiorów, nadzorów autorskich, szkolenia personelu i opracowania dokumentacji powykonawczej. Firma ma doświadczenie w pełnieniu roli kierującego biura projektów lub realizacjach inwestycji „pod klucz".

Kalendarium

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ – AGH Kraków
 • prof. dr hab. inż. Wojciech WEINER– UTP Bydgoszcz
 • prof. dr hab. Inż. Roman HEJFT Politechnika Białostocka
 • dr inż. Andrzej BISKUPSKI – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Igras - Instytut Nowych Syntez Chemicznych
 • dr Piotr Rusek – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Sponsorzy

LOGO GRUPA AZOTY Pulawy

logo ins

prozap logo grupa pulawy 100

ARKEMA logo rgb